Cao voor facilitaire contactcenters

Branche-cao voor facilitaire contactcenters

Nieuwsberichten

1 december 2017

Op 1 november is de nieuwe cao van kracht geworden, in samenwerking met Qlix. Deze cao is geldig voor de leden van de WFC: Call-IT, Cendris, Conduent, IPG Nederland, Sitel, Teleperformance en Webhelp. De definitieve tekst is in ontwikkeling en zal naar verwachting in januari 2018 worden gepubliceerd.

 

21 juni 2016

Werkgevers in de Facilitaire Contactbranche, verenigd in de Werkgeversvereniging WFC, hebben afgelopen voorjaar het initiatief genomen nogmaals een poging te doen om tot een nieuwe cao voor de sector te komen.

Waar de bestaande cao voor Facilitaire Contact Centers inmiddels al bijna 4 jaar haar einddatum heeft overgeschreden, hebben de WFC-leden in de tussenliggende periode steeds de bepalingen van de cao nageleefd en op individuele basis arbeidsvoorwaarden verder verbeterd.

Naar de mening van de leden van de WFC doet het uitblijven van een nieuwe cao voor de sector geen recht aan de manier waarop de verenigde werkgevers op dit moment invulling geven aan het arbeidsvoorwaardenpakket. Tevens achten zij het voor de verdere professionalisering van de branche en de medewerkers die in de branche werkzaam zijn noodzakelijk om een nieuwe cao overeen te komen.   

Na een verdere oriëntatie waarbij de WFC een aantal vakbonden heeft geconsulteerd, is de WFC tot de conclusie gekomen dat zij onvoldoende aanknopingspunten ziet om de gesprekken te hervatten met alle eerder bij het cao-overleg betrokken vakbonden. De WFC heeft ervoor gekozen vakbond Qlix exclusief uit te nodigen voor besprekingen over de totstandkoming van een nieuwe cao.

Qlix heeft de WFC kenbaar gemaakt dat zij als randvoorwaarde voor exclusieve gesprekken stelt dat er een maximaal draagvlak is onder medewerkers in de sector voor de overeen te komen cao. Qlix wil daartoe een werknemersplatform opzetten en zal het eindresultaat van overleg en derhalve de beoogde nieuwe cao voorleggen aan alle werknemers werkzaam in de sector.

De WFC heeft met deze randvoorwaarden ingestemd en ziet de besprekingen met Qlix met vertrouwen tegemoet.

 

Voor informatie namens de WFC: info@klantenservicefederatie.nl t.a.v. Erwin Mekking

 

Leidschendam, 11 oktober 2013 - Voor de totstandkoming van nieuwe Cao Facilitaire Contactcenters zijn de WFC en de vakbonden opnieuw opgestart. Een aantal fundamentele uitgangspunten zoals de algemeenverbindendverklaring, een Keurmerk Goed Werkgeverschap en een cao die recht doet aan de toepassing van verschillende arbeidsvoorwaardenregelingen van de leden van de WFC zijn onderwerp van gesprek.

Geen eenzijdige loonsverhoging 2013

In tegenstelling tot de eenzijdige verhoging van de loonschalen die vorig jaar door de leden van de WFC onderling werd overeengekomen, wordt er dit jaar, in elk geval tot 1 januari 2014 geen eenzijdige verhoging van de loonschalen toegepast. We zullen de leden van de WFC op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom de totstandkoming van de cao.

Nieuwsbericht november 2012

De cao voor facilitaire contactcenters is verlopen sinds 1 mei 2012. Eind 2011 zijn de onderhandelingen met de vakbonden FNV Bondgenoten en Qlix gestart, helaas tot nu toe zonder een eindresultaat.

Onderzoek van de WFC heeft uitgewezen dat de werkgeversvereniging niet langer de meerderheid van de werknemers in deze markt vertegenwoordigt. Dat betekent dat er geen algemeenverbindendverklaring kan worden afgegeven voor een cao voor facilitaire contactcenters. Daarom heeft de algemene ledenvergadering van de WFC besloten om hun verantwoordelijk te nemen en met de bonden te gaan onderhandelen over een branche-cao. Deze is uitsluitend geldig voor leden van de WFC.

De onderhandelingen gaan in 2013 verder. De planning is dat in het voorjaar een nieuwe cao wordt gepresenteerd.

Nieuwsbericht 18 oktober 2012

Eenzijdige verhoging loonschalen per 1 oktober 2012

Voor de nieuwe Cao Facilitaire Contactcenters zijn de WFC en de vakbonden Qlix en FNV Bondgenoten nog in gesprek. De onderhandelingen bevinden zich op dit moment in een technische tussenfase. Dit betekent dat de cao die tot 1 mei 2012 liep tot nader order van kracht blijft.

Om de werknemers in 2012 toch een verhoging te kunnen geven, heeft de ALV van de WFC besloten om de loonschalen uit het loongebouw Cao Facilitaire Contactcenters per 1 oktober 2012 te verhogen met 0,75% - onder voortzetting van de werkwijze zoals beschreven in artikel 14 en 16 van de huidige cao.  

Concreet zijn er nu drie varianten mogelijk:

1.  Als werkgever geen beoordelingsregeling hanteert

Aanpassing minimum, maximum en alle periodieke posities van de salarisschalen per 1 oktober 2012
Toekenning volgende periodieke positie per 1 januari 201

2.  Als werkgever beoordelingsregeling model A hanteert

Aanpassing minimum, maximum en alle periodieke posities van de salarisschalen per 1 oktober 2012
Toekenning volgende periodieke positie afhankelijk van het beoordelingsresultaat op de in de beoordelingsregeling overeengekomen datum

3.  Als werkgever beoordelingsregeling model B hanteert

Aanpassing minimum en maximum salarisschalen per 1 oktober 2012
Aanpassing van de salarissen van werknemers die per 1 oktober die op grond hiervan onder het schaalminimum terecht komen naar (tenminste) het nieuwe schaalminimum
Individuele verhoging afhankelijk van het beoordelingsresultaat op de in de beoordelingsregeling overeengekomen datum
Tenminste een individuele verhoging van 0,75% bij beoordeling ‘op de norm’ 

Eenzijdige maatregel WFC

Deze maatregel is een eenzijdige: de leden van de WFC hebben besloten deze verhoging toe te passen. Deze geldt niet voor niet-leden van de WFC, omdat er momenteel geen algemeenverbindendverklaring van de cao geldig is.

U kunt het nieuwe loongebouw van de WFC hier bekijken (pdf).

Daarnaast adviseren wij u om vanaf heden de beëindigingsgrond arbeidsovereenkomst (art. 6.2) ‘bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd bij 65 jaar’ in de arbeidsovereenkomsten te vervangen door ‘bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd’. 

Cao Facilitaire Contactcenters

Toekomstvast personeelsbeleid:  goed voor medewerker en klant

Goede arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden vormen een belangrijke randvoorwaarde voor iedere branche. Met de cao voor facilitaire contactcenters heeft de rechtsvoorganger van de WFC, de WGCC, al jaren geleden  voor professionalisering van de gehele bedrijfstak gekozen.

Met de algemeenverbindendverklaring van deze cao werd het fundament gelegd voor professionele dienstverlening in klantcontact. WFC-leden blijven vooroplopen in de verdere ontwikkeling van HRM-beleid voor contactcenters. Zorgvuldige introductie van nieuwe mensen in de sector, opleiding en training van medewerkers, aanpassing van arbeidsvoorwaarden aan veranderende eisen: maatregelen die uiteindelijk ten goede komen aan het werk voor onze opdrachtgevers.

Bekijk de cao 2010-2012