WFC praat over nieuwe cao met Qlix

21/06/2016

Werkgevers in de Facilitaire Contactbranche, verenigd in de Werkgeversvereniging WFC, hebben afgelopen voorjaar het initiatief genomen nogmaals een poging te doen om tot een nieuwe cao voor de sector te komen.

Waar de bestaande cao voor Facilitaire Contact Centers inmiddels al bijna 4 jaar haar einddatum heeft overgeschreden, hebben de WFC-leden in de tussenliggende periode steeds de bepalingen van de cao nageleefd en op individuele basis arbeidsvoorwaarden verder verbeterd.

Naar de mening van de leden van de WFC doet het uitblijven van een nieuwe cao voor de sector geen recht aan de manier waarop de verenigde werkgevers op dit moment invulling geven aan het arbeidsvoorwaardenpakket. Tevens achten zij het voor de verdere professionalisering van de branche en de medewerkers die in de branche werkzaam zijn noodzakelijk om een nieuwe cao overeen te komen.   

Na een verdere oriëntatie waarbij de WFC een aantal vakbonden heeft geconsulteerd, is de WFC tot de conclusie gekomen dat zij onvoldoende aanknopingspunten ziet om de gesprekken te hervatten met alle eerder bij het cao-overleg betrokken vakbonden. De WFC heeft ervoor gekozen vakbond Qlix exclusief uit te nodigen voor besprekingen over de totstandkoming van een nieuwe cao.

Qlix heeft de WFC kenbaar gemaakt dat zij als randvoorwaarde voor exclusieve gesprekken stelt dat er een maximaal draagvlak is onder medewerkers in de sector voor de overeen te komen cao. Qlix wil daartoe een werknemersplatform opzetten en zal het eindresultaat van overleg en derhalve de beoogde nieuwe cao voorleggen aan alle werknemers werkzaam in de sector.

De WFC heeft met deze randvoorwaarden ingestemd en ziet de besprekingen met Qlix met vertrouwen tegemoet.

 

Voor informatie namens de WFC: info@klantenservicefederatie.nl t.a.v. Erwin Mekking